cia考试

CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是至2013年国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 简称 IIA)组织的考试取得。

中国内部审计协会

学习网站

中审网校          考试吧                中华会计网校
中华考试网         会计视野论坛          中国会计网